Záruka

Naše nabídka » Záruka

Záruka
Výrobní záruka společnosti Skil

Poskytujeme záruku na nástroje Skil podle následujících podmínek:
1. Poskytujeme záruku podle ustanovení v následujících bodech 2 až 8 ve formě bezplatné opravy vadných nástrojů za předpokladu, že závada je prokazatelně způsobena v záruční lhůtě vadou materiálu nebo výrobní vadou.
2. Záruční lhůta vztahující se na profesionální použití je 12 měsíců počínaje datem koupě prvním kupujícím. Datum koupě se určuje podle data uvedeného na originálním dokladu o koupi.
3. Záruka se nevztahuje na následující položky:
  - součásti podléhající opotřebení při normálním používání nebo přirozenému opotřebení, stejně jako závady nástrojů způsobené opotřebením při normálním používání nebo přirozeným opotřebením;
  - závady nástrojů způsobené nedodržováním pokynů pro uživatele, nesprávným používáním, používáním v abnormálních podmínkách, neobvyklým způsobem používání, přetěžováním nebo nesprávnou údržbou;
  - závady nástrojů způsobené používáním jiného než originálního příslušenství nebo součástí Skil nebo Bosch;
  - upravované nebo doplňované nástroje;
  - nepatrné snížení požadované kvality, které podstatně nemění hodnotu a použitelnost nástroje.
4. Poskytujeme šestiměsíční záruku na prokazatelné vady materiálu nebo výrobní vady baterií navzdory skutečnosti, že baterie jsou součásti podléhající opotřebení.
5. Závady, u kterých uznáme, že se na ně vztahuje záruka, odstraníme opravou nebo výměnou vadného nástroje. Příslušný model může být nahrazen srovnatelným modelem. Nahrazené nástroje nebo součásti jsou naším majetkem.
6. Záruční reklamace musí být předloženy v záruční lhůtě. Reklamovaný nástroj vyjma příslušenství nebo speciální krabice společně s originálním dokladem o koupi s uvedením data koupě a popisem výrobku musí být doručen prodejci nebo některému ze servisních středisek pro zákazníky, uvedených na stránkáchwww.skilmasters.com Záruka se nevztahuje na částečně nebo úplně rozebrané nástroje. Kupující hradí veškeré přepravní náklady a rizika, která mu vzniknou při odesílání nástroje prodejci nebo servisnímu středisku pro zákazníky.
7. Tato záruka se nevztahuje na jiné nároky než právo na odstranění závady, jak je uvedeno v této záruce.
8. Práce provedené podle této záruky nemají za následek prodloužení nebo nové zahájení záruční lhůty.
 

Výše uvedená záruka se vztahuje na nástroje koupené a používané v Evropě. Tato záruka se řídí nizozemskými zákony vyjma Úmluvy OSN o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží (CISG).

SKIL Europe B.V.
PO Box 3267
4800 DG Breda
Nizozemsko


Leden 2007